Услуги

СТРАТЕГИЧЕСКО КОНСУЛТИРАНЕ

Консултиране по въпросите на: Фирмена стратегия, бизнес развитие, излаз на нови пазари, стратегия на растежа, търговски дю дилиджънс при потенциални придобивания/освобождавания от активи, дългосрочно планиране, оптимизация и реорганизация на фирмената структура, цялостна оценка и анализ на дейността на фирмата, оценка на конкурентноспособността.


ОПЕРАТИВНО КОНСУЛТИРАНЕ

Консултиране по въпросите на: Организация на производството на продукти или бизнес услуги, оценка на състоянрето и процесите, индикиране на недостатъци, подобряване във вътрешнофирмените процедури, внедряване на схеми, насочени към повишаването на производителността и инициативността, проблеми с качеството на услугите, управление на отношенията с клиенти и доставчици, управление на запасите.


ФИНАНСОВО КОНСУЛТИРАНЕ

Консултиране по въпросите на: Счетоводство, счетоводна политика, бюджетиране, финансов контрол , оптимизация на разходите, планиране на печалбата, анализ на капиталовата структура и възвръщаемостта, анализ на разходите и рентабилността, планиране на парични потоци, оптимизация на финасовото управление на фирмата, привличане на външно финансиране, разработка на финансовата част на инвестиционни проекти, разработка на бизнес планове, финансов дю дилижънс при придобиване на активи.


МАРКЕТИНГ КОНСУЛТИРАНЕ

Консултиране по въпросите на: Оценка на конкурентната среда, определяне и анализ на пазарен дял, определяне на продуктова структура, изследвания и прогнози, консултиране по техники и канали на продажби, изграждане на дистрибуторска политика и мрежа, оптимизация и реорганизиране на дейности по продажби на едро, маркетингов план ,маркетингов микс и потребителско поведение.


КОНСУЛТИРАНЕ ПО ВЪПРОСИТЕ НА СИГУРНОСТТА НА ИНФОРМАЦИОННИТЕ СИСТЕМИ

Консултиране по въпросите на: Анализ и оценка на сигурността на информационните системи, разработка на правила и процедури. Създаването и развитието на корпоративната ИТ инфраструктура изисква предварителен анализ на бизнес процесите и информационните потоци на всяка организация, планиране и формиране на единна концепция и стратегия. Ние можем да ви помогнем да откриете и анализирате съответните рискове и потенциални заплахи  за информационните системи и инфраструктура, и да ви помогнем да имплементирате подходящите технологии за ефективно намаляване на рисковете и постигане на максимална защита и възвръщаемост на инвестициите.


КОНСУЛТИРАНЕ ПО ВЪПРОСИТЕ ЗА ПОДБОР, ОБУЧЕНИЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА ПЕРСОНАЛА